ನಾಗ ನಿಲೆ -ನಾಗ ಬನ ಒರಿಪಾಲೆ

Share with

“ತೆರಿಯೊಡು… ತೆರಿಯೊಡು… ಸತ್ಯದ ಮುದೆಲ್ ನ್ ತೆರಿಯೊಡು… ನಾಗ ನಿಲೆ ಜಾಗೆದ ಕಲೆ… ಒರಿಯೆರೆ ಕೊರುವೆರ್ ನಾಗತಂಬಿಲ” ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿಲೆನ ನಾಗತಂಬಿಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದೋ ಇನಿತ ದಿನೊ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಪರ್ಬದೈಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ. ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್ ದ ಸುರುತ ಪರ್ಬಲಾ ಆದುಂಡು. ನಾಗದೇವೆರೆಗ್ ಪೂಜೆ, ತನು ಪಾಡುನ (ಪೇರ್ ಮೈಪುನ)ಪರ್ಬ. ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನಾಗದೇವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೊಲಿಕೆದ ದೇವೆರ್.ಮೂಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ್ ತನು ಪಾಡುವೆರ್. ಬಯಲ್ ಸೀಮೆಡ್ ಪುಂಚಗ್ ಪೇರ್ ಮೈತ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಪೊಂಜೊವ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ. ದುಂಬು ಪೂರಾ ಈ ಪರ್ಬ ಇತ್ತೆದಲೆಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ನಡತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಪಗ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಡ್, ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಬನೊಟಾ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಂಡೊದ ಕೊಡಿಟುಪ್ಪುನ ಬನತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕಾಲ ಕರಿನಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೂರಾದ್ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಬೈದ್ಂಡ್. ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣ್ ನ್ ಪುರ್ಸದಂದ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಒತ್ತುದು ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ್ ನಿ. ಇನಿ ಪುಂಚದ ಪುರ್ಸದದ ಬದಲ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕಿಯೆರೆ ಸುರು ಆತ್ಂಡ್. ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸ ಬರಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ದುಂಬುದಕ್ಲ್ ಇಂಚಿನ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಡ್ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಲ್ ಆಪುಜಿಗೆ. ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ ಬನನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲೆನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಖಾರೊಗು ಉಚ್ಚುಲು ಖಂಡಿತ ಬದುಕುಜಿ. ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಸಂಪುದ ಜಾಗೆ.

ಭೂಮಿದ ಫಲವಂತಿಗೆದ ಶಕ್ತಿ ನಾಗೆ:- ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಓಲೋಲು ಪುಂಚ ತೋಜುಂಡಾ ಅವುಲವುಲು ಪೇರ್ ಮೈಪುನತ್ತ್ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ ನಾಗನ ಪುಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆಕ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೊಲಿ. ಪೇರ್ ಮೈಪುನಗಲಾ ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೇರ್ ಮೈಪುನತ್ತ್. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮೈಪೊಡು. ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಊದುಬತ್ತಿ ತೋಜಾದ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ಪೂ ಬಿರ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅವೆತ ಬದಲಾದ್ ಅರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಾರ್ ಬಿರ್ಕೊಲಿ. ಬಾರ್ ಬಿರ್ಕ್ಂಡ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಾಗೆ ಫಲವಂತಿಗೆದ ಶಕ್ತಿ. ಭೂಮಿದ ಫಲವಂತಿಗೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಬರಗಾಲ ಬರಂದ್ ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಲಿಗೆ.ಆಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೇತೆ, ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೇತೆ. ಉದಲ್ದ ಪುಂಚ ನಾಗಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗೆ ಅವೆಟ್ ಬದುಕುನಿ. ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಅಶ್ವಥ ಮರತಡಿಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆ, ವಿಷ್ಣು, ಈಸರ ದೇವೆರ್ ಈ ಮರಟ್ ನೆಲೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಮರತಡಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೆತ್ತದನೇ ಪೇರ್ ಮೈಪೊಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪೆತ್ತದ ಸರ್ರೊಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಅಮೃತೊಗು ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ದಯ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ತೊಟ್ಟೆ ಪೇರ್ ನ್ ಮೈಪೊಡ್ಚಿ, ಅರ್ಪಣೆ ಮಳ್ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಬಿನ್ನಯ.

ನಂಬುಗೆ:-ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ ದ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಮೈತ್ ನ ಪೇರ್ ಕಡಲ್ ಗ್ ಸೇರೊಡುಗೆ. ಭೂಮಿರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಏಳ್ ಲೋಕೊ ಇತ್ತಿನಲೆಕ್ಕನೆ, ಭೂಮಿರ್ದ್ ಅಡಿಟ್ ಏಳ್ ಪಾತಾಳೊಳುಲ್ಲಗೆ. ಪಾತಾಳ ಲೋಕೋದ ಗುರ್ಕಾರೆನೇ ನಾಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್, ನಾಗ ಬನತ ಪುಂಚಗ್ ಮೈತ್ ನ ಪೇರ್ ಕಡಲ್ದ ಮುಖೇನ ನಾಗನ್ ಸೇರುಂಡು ಪಂದ್ ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆದುಂಡು.
ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಭೂಮಿನ್ ಕಾಪುನ ನಾಗಗ್ ಬೊಂಡ (ಸೀಯಾಳ )ಅವೆಟ್ಲಾ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ, ಮಂಜಲ್ ಪೂಜುನಿ, ಪೇರ್ದ ತನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ನಾಗನ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಆಯಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂ ಪರ್ಂದ್, ಫಲವಸ್ತು, ಪೂರಾ ಮಂಜಲೇ ಆದುಂಡು. ಕಡು ಇಸತ ಬಣ್ಣಲ ಮಂಜಲ್ ಆದುಂಡು. ನಂಜಿ ಇಸೋನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಲತ್ತ್ ಪಿಂಗಾರ, ಕೇದಗೆ, ಸಂಪಗೆ, ರೆಂಜೆದ ಪೂ ನಾಗ ದೇವೆರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ ಮಾತ ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಪೂವುಲೆನ್ ಕೊನೊದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ!

ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಈ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲೆನ ಕೈತಡೆ ಶುದ್ಧಾಚರೊಡು ಪೋದು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಒರಿತೊಂದು ನಾಗ ಬನ ಅಳಿಯಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ನನಲಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಆಚರಣೆ ಆವೊಡು. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಳಿಯೊಡ್ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಯೊಡ್ ಪನ್ಪಿನಲೆಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದ ಆಚರಣೆ ಆವೊಡು..

✍️ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಬ್ರ
ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕರು
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗ
ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು
ನೆಹರು ನಗರ, ಪುತ್ತೂರು


Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *